Benco

BEN-NVR624- 256 - 4K

Liên hệ

BEN-NVR624- 256 - 4K

Liên hệ

- Mã sản phẩm: BEN-NVR624- 256 - 4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR608- 128 - 4K

79.900.000₫

BEN-NVR608- 128 - 4K

79.900.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR608- 128 - 4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR608-64-4K

54.800.000₫

BEN-NVR608-64-4K

54.800.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR608-64-4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR608-32-4K

28.900.000₫

BEN-NVR608-32-4K

28.900.000₫

- Mã bảo hành: BEN-NVR608-32-4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR2232F

7.400.000₫

BEN-NVR2232F

7.400.000₫

- Mã sản phầm: BEN-NVR2232F

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR2116-4K

5.200.000₫

BEN-NVR2116-4K

5.200.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR2116-4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR1108-4K

4.550.000₫

BEN-NVR1108-4K

4.550.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR1108-4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR2116M

4.950.000₫

BEN-NVR2116M

4.950.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR2116M

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR1108C

2.790.000₫

BEN-NVR1108C

2.790.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR1108C

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR1104C

2.250.000₫

BEN-NVR1104C

2.250.000₫

- Mã sảnphẩm : BEN-NVR1104C

- Bảo hành: 24 tháng 

IPC-2225PT

17.900.000₫

IPC-2225PT

17.900.000₫

- Mã sản phẩm:IPC-2225PT

- Bảo hành: 24 tháng 

IPC-2336PTZ

17.900.000₫

IPC-2336PTZ

17.900.000₫

- Mã sản phẩm: IPC-2336PTZ

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-IPC1110DHPTW

3.490.000₫

BEN-IPC1110DHPTW

3.490.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-IPC1110DHPTW

- Bảo hành: 24 tháng 

IPC-1230BM

2.084.000₫

IPC-1230BM

2.084.000₫

24 tháng 

IPC-1130BM

1.434.000₫

IPC-1130BM

1.434.000₫

- Mã sản phẩm: IPC-1130BM

- Bảo hành: 24 tháng 

IPC-1230DPM

2.084.000₫

IPC-1230DPM

2.084.000₫

- Mã sản phẩm: IPC-1230DPM

- Bảo hành: 24 tháng 

IPC-1130DM

1.434.000₫

IPC-1130DM

1.434.000₫

- Mã sản phẩm: IPC-1130DM

- Bảo hành: 24 tháng 

IPC-2480BM

4.667.000₫

IPC-2480BM

4.667.000₫

- Mã sản phẩm: IPC-2480BM

- Mã bảo hành: 24 tháng 

IPC-2450DM

4.567.000₫

IPC-2450DM

4.567.000₫

- Mã sản phẩm: IPC-2450DM

- Bảo hành: 24 tháng

IPC-2280BM

4.250.000₫

IPC-2280BM

4.250.000₫

- Mã sản phẩm: IPC-2280BM

- Bảo hành: 24 tháng

IPC-2250DM

4.150.000₫

IPC-2250DM

4.150.000₫

- Mã bảo hành: IPC-2250DM

- Bảo hành: 24 tháng

IPC-24230DM

3.967.000₫

IPC-24230DM

3.967.000₫

- Mã sản phẩm: IPC-24230DM

- Bảo hành: 24 tháng 

 

IPC-2430BM

3.967.000₫

IPC-2430BM

3.967.000₫

- Mã sản phẩm: IPC-2430BM

- Bảo hành: 24 tháng

IPC-2230DM

3.767.000₫

IPC-2230DM

3.767.000₫

- Mã bảo hành: IPC-2230DM

- Bảo hành: 24 tháng

 

 

09.111.444.26