Đầu ghi hình BENCO

BEN-NVR624- 256 - 4K

Liên hệ

BEN-NVR624- 256 - 4K

Liên hệ

- Mã sản phẩm: BEN-NVR624- 256 - 4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR608- 128 - 4K

79.900.000₫

BEN-NVR608- 128 - 4K

79.900.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR608- 128 - 4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR608-64-4K

54.800.000₫

BEN-NVR608-64-4K

54.800.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR608-64-4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR608-32-4K

28.900.000₫

BEN-NVR608-32-4K

28.900.000₫

- Mã bảo hành: BEN-NVR608-32-4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR2232F

7.400.000₫

BEN-NVR2232F

7.400.000₫

- Mã sản phầm: BEN-NVR2232F

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR2116-4K

5.200.000₫

BEN-NVR2116-4K

5.200.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR2116-4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR1108-4K

4.550.000₫

BEN-NVR1108-4K

4.550.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR1108-4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR2116M

4.950.000₫

BEN-NVR2116M

4.950.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR2116M

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR1108C

2.790.000₫

BEN-NVR1108C

2.790.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-NVR1108C

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-NVR1104C

2.250.000₫

BEN-NVR1104C

2.250.000₫

- Mã sảnphẩm : BEN-NVR1104C

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-XVR6104H-4K

5.200.000₫

BEN-XVR6104H-4K

5.200.000₫

- Mã bảo hành: BEN-XVR6104H-4K

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-XVR5208HS

6.950.000₫

BEN-XVR5208HS

6.950.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-XVR5208HS

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-XVR5104HS

3.200.000₫

BEN-XVR5104HS

3.200.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-XVR5104HS

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-XVR2116M

5.840.000₫

BEN-XVR2116M

5.840.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-XVR2116M

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-XVR2108M

3.750.000₫

BEN-XVR2108M

3.750.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-XVR2108M

- Bảo hành: 24 tháng  

BEN-XVR2104M

2.500.000₫

BEN-XVR2104M

2.500.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-XVR2104M 

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-XVR1108C V2

2.990.000₫

BEN-XVR1108C V2

2.990.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-XVR1108C V2

- Bảo hành: 24 tháng 

BEN-XVR1104C

1.950.000₫

BEN-XVR1104C

1.950.000₫

- Mã sản phẩm: BEN-XVR1104C

- Bảo hành: 24 tháng 

09.111.444.26