Điện thoại không dây

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

10.880.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

10.880.000₫

- Mã sản phẩm:COMMAX JNS-4CM

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

9.960.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

9.960.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX JNS-36

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

8.906.240₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

8.906.240₫

- Mã sản phẩm: COMMAX JNS-24

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

7.810.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

7.810.000₫

- Mã sản phẩm:  COMMAX JNS-12

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-50LN

15.939.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-50LN

15.939.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX PI-50LN

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-40LN

13.797.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-40LN

13.797.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX PI-40LN

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-30LN

1.190.700₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-30LN

1.190.700₫

- Mã sản phẩm: COMMAX PI-30LN

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-20LN

9.588.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-20LN

9.588.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX PI-20LN

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ không dây COMMAX WI-4C

850.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ không dây COMMAX WI-4C

850.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX WI-4C

- Bảo hành: 12 tháng

09.111.444.26