Tổng đài KX-TES824

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 6 vào 24 máy lẻ

8.990.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 6 vào 24 máy lẻ

8.990.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic KX-TES824 - 6 vào -24 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 6 vào 16 máy lẻ

6.450.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 6 vào 16 máy lẻ

6.450.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic KX-TES824 - 6 vào -16 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 8 vào - 24 máy lẻ

8.990.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 8 vào - 24 máy lẻ

8.990.000₫

- Mã sản phẩm:  Panasonic KX-TES824 - 8 vào - 24 máy lẻ

- Bảo hành: 24 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 5 vào 16 máy lẻ

6.290.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 5 vào 16 máy lẻ

6.290.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic KX-TES824 - 5 vào 16 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 16 máy lẻ

6.250.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 16 máy lẻ

6.250.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic -KX-TES824 - 3 vào - 16 máy lẻ 

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 8 máy lẻ

3.850.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 8 máy lẻ

3.850.000₫

09.111.444.26