Tổng đài NEC

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-48

-13%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-48

36.071.000₫

41.560.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-48

36.071.000₫

41.560.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 03 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-40

-10%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-40

33.628.000₫

37.500.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-40

33.628.000₫

37.500.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 03 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-64

-14%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-64

40.068.000₫

46.340.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-64

40.068.000₫

46.340.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 04 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-56

-9%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-56

37.625.000₫

41.450.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-56

37.625.000₫

41.450.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-48

-11%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-48

35.183.000₫

39.670.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-48

35.183.000₫

39.670.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-40

-11%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-40

32.740.000₫

36.650.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-40

32.740.000₫

36.650.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-64

-12%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-64

39.180.000₫

44.560.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-64

39.180.000₫

44.560.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 05 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-56

-9%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-56

36.735.000₫

40.320.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-56

36.735.000₫

40.320.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 04 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-48

-10%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-48

34.290.000₫

38.200.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-48

34.290.000₫

38.200.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ 
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 
– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao 
– 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-32

-17%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-32

18.590.000₫

22.400.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-32

18.590.000₫

22.400.000₫

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-32 cấu hình 12 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): 
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao 
– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-40

-11%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-40

32.740.000₫

36.650.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-40

32.740.000₫

36.650.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-24

-19%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-24

16.140.000₫

19.900.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-24

16.140.000₫

19.900.000₫

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-24 cấu hình 12 trung kế 24 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao):
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-64

-9%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-64

19.500.000₫

21.500.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-64

19.500.000₫

21.500.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 04 trung kế – 08 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh
– 01 Khung phụ tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP gồm 04 trung kế – 08 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế – 32 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card mở rộng bộ nhớ IP4WW-MEMDB-C1 
– 06 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 08 máy nhánh

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-48

-8%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-48

16.500.000₫

18.000.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-48

16.500.000₫

18.000.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 4 trung kế-8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh. 
– 01 Khung phụ tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP gồm 4 trung kế – 8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế – 32 thuê bao 
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ 
– 01 Card mở rộng bộ nhớ IP4WW-MEMDB-C1 
– 04 Card IP4WW-008EA1 mở rộng 8 máy nhánh

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-32

-26%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-32

8.500.000₫

11.560.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-32

8.500.000₫

11.560.000₫

Tổng đài IP-PBX NEC SL1000-08-32 cấu hình 8 trung kế 32 máy nhánh: 
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 04 trung kế – 08 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh. 
– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 04 trung kế và 08 máy nhánh. 
– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 08 máy nhánh

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-32

-14%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-32

16.810.000₫

19.450.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-32

16.810.000₫

19.450.000₫

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-32 cấu hình 4 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao):
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-24

-3%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-24

17.500.000₫

18.000.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-24

17.500.000₫

18.000.000₫

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-24 cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao):
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-16

-4%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-16

7.910.000₫

8.200.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-16

7.910.000₫

8.200.000₫

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-16 cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao):
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP NEC SL1000

-4%
Tổng đài điện thoại IP NEC SL1000

4.050.000₫

4.200.000₫

Tổng đài điện thoại IP NEC SL1000

4.050.000₫

4.200.000₫

– Hệ thống tổng đài NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– Tích hợp sẵn chức năng trả lời tự động 
– Chức năng gọi đường dây nóng Hotline