Trọn bộ camera Dahua

Lắp đặt trọn bộ 24 camera giám sát 2.0M Dahua

-9%
Lắp đặt trọn bộ 24 camera giám sát 2.0M Dahua

40.490.000₫

44.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 24 camera giám sát 2.0M Dahua

40.490.000₫

44.490.000₫

Trọn bộ 24 camera giám sát 2.0 Dahua bao gồm:
- 24 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)
- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)
- 01 ổ cứng Western 3TB (Bảo hành 24 tháng)
- 24 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng
- 48 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 24 camera giám sát 1.0 M Dahua

-9%
Lắp đặt trọn bộ 24 camera giám sát 1.0 M Dahua

31.990.000₫

34.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 24 camera giám sát 1.0 M Dahua

31.990.000₫

34.990.000₫

Trọn bộ 24 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 24 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 23 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 46 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 2.0M Dahua

-9%
Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 2.0M Dahua

30.990.000₫

33.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 2.0M Dahua

30.990.000₫

33.990.000₫

Trọn bộ 23 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 23 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 23 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 46 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Dahua

-9%
Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Dahua

30.990.000₫

33.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Dahua

30.990.000₫

33.990.000₫

Trọn bộ 23 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 23 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 23 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 46 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Dahua

-7%
Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Dahua

37.490.000₫

40.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Dahua

37.490.000₫

40.490.000₫

Trọn bộ 22 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 22 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 22 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 44 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Dahua

-12%
Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Dahua

29.990.000₫

33.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Dahua

29.990.000₫

33.990.000₫

Trọn bộ 22 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 22 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 22 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 44 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Dahua

-8%
Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Dahua

35.990.000₫

38.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Dahua

35.990.000₫

38.990.000₫

Trọn bộ 21 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 21 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 21 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 42 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Dahua

-9%
Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Dahua

28.990.000₫

31.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Dahua

28.990.000₫

31.990.000₫

Trọn bộ 21 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 21 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 21 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 42 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Dahua

-10%
Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Dahua

34.490.000₫

38.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Dahua

34.490.000₫

38.490.000₫

Trọn bộ 20 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 20 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 20Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 40 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Dahua

-10%
Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Dahua

27.990.000₫

30.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Dahua

27.990.000₫

30.990.000₫

Trọn bộ 20 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 20 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 20 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 40 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Dahua

-11%
Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Dahua

32.990.000₫

36.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Dahua

32.990.000₫

36.990.000₫

Trọn bộ 19 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 19 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 19 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 38 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Dahua

-10%
Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Dahua

26.990.000₫

29.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Dahua

26.990.000₫

29.990.000₫

Trọn bộ 19 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 19 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 19 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 38 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 18 camera giám sát 2.0M Dahua

-9%
Lắp đặt trọn bộ 18 camera giám sát 2.0M Dahua

31.490.000₫

34.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 18 camera giám sát 2.0M Dahua

31.490.000₫

34.490.000₫

Trọn bộ 18 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 18 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 18 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 36 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 18 camera giám sát 1.0M Dahua

-10%
Lắp đặt trọn bộ 18 camera giám sát 1.0M Dahua

25.990.000₫

28.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 18 camera giám sát 1.0M Dahua

25.990.000₫

28.990.000₫

Trọn bộ 18 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 18 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 18 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 36 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 17 camera giám sát 2.0M Dahua

-9%
Lắp đặt trọn bộ 17 camera giám sát 2.0M Dahua

29.990.000₫

32.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 17 camera giám sát 2.0M Dahua

29.990.000₫

32.990.000₫

Trọn bộ 17 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 17 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 17 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 34 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 17 camera giám sát 1.0M Dahua

-11%
Lắp đặt trọn bộ 17 camera giám sát 1.0M Dahua

24.990.000₫

27.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 17 camera giám sát 1.0M Dahua

24.990.000₫

27.990.000₫

Trọn bộ 17 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 17 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 17 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 34 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Dahua

-11%
Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Dahua

24.990.000₫

27.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Dahua

24.990.000₫

27.990.000₫

Trọn bộ 16 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 16 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 16 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 32 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Dahua

-13%
Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Dahua

19.990.000₫

22.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Dahua

19.990.000₫

22.990.000₫

Trọn bộ 16 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 16 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 16 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 32 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Dahua

-11%
Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Dahua

23.490.000₫

26.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Dahua

23.490.000₫

26.490.000₫

Trọn bộ 15 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 15 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 15 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 30 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Dahua

-14%
Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Dahua

18.990.000₫

21.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Dahua

18.990.000₫

21.990.000₫

Trọn bộ 15 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 15 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 15 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 30 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Dahua

-12%
Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Dahua

21.990.000₫

24.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Dahua

21.990.000₫

24.990.000₫

Trọn bộ 14 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 14 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 14 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 28 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Dahua

-14%
Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Dahua

17.990.000₫

20.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Dahua

17.990.000₫

20.990.000₫

Trọn bộ 14 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 14 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 14 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 28 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Dahua

-13%
Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Dahua

20.499.000₫

23.499.000₫

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Dahua

20.499.000₫

23.499.000₫

Trọn bộ 13 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 13 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 13 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 26 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Dahua

-15%
Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Dahua

16.990.000₫

19.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Dahua

16.990.000₫

19.990.000₫

Trọn bộ 13 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 13 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 13 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 26 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Dahua

-14%
Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Dahua

18.985.000₫

21.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Dahua

18.985.000₫

21.990.000₫

Trọn bộ 12 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 12 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 12 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 24 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Dahua

-16%
Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Dahua

15.985.000₫

18.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Dahua

15.985.000₫

18.990.000₫

Trọn bộ 12 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 12 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 12 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 24 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0M Dahua

-20%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0M Dahua

16.485.000₫

20.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0M Dahua

16.485.000₫

20.490.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 11Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua

-17%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua

14.985.000₫

17.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua

14.985.000₫

17.990.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua

-15%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua

14.485.000₫

16.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua

14.485.000₫

16.999.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Camera sau khi hoàn thành sẽ sử dụng được ngay. Nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn tận tình cho Quý khách sử dụng camera trên điện thoại, Ipad, máy tính bàn và laptop.

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

-18%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

12.985.000₫

15.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

12.985.000₫

15.900.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua

-13%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua

12.990.000₫

14.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua

12.990.000₫

14.999.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Dahua

-18%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Dahua

11.485.000₫

13.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Dahua

11.485.000₫

13.999.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

-19%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

16.985.000₫

20.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

16.985.000₫

20.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua

-16%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua

10.485.000₫

12.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua

10.485.000₫

12.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua

-23%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua

8.485.000₫

11.000.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua

8.485.000₫

11.000.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 7 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

-18%
Lắp đặt trọn bộ 7 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

15.485.000₫

18.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 7 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

15.485.000₫

18.890.000₫

Trọn bộ 7 camera IP giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera IP Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP Dahua

-15%
Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP Dahua

9.385.000₫

11.000.000₫

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP Dahua

9.385.000₫

11.000.000₫

Trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 14 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 1.0MP Dahua

-20%
Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 1.0MP Dahua

7.885.000₫

9.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 1.0MP Dahua

7.885.000₫

9.900.000₫

Trọn bộ 7 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 14 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 6 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

-22%
Lắp đặt trọn bộ 6 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

13.985.000₫

17.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 6 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

13.985.000₫

17.890.000₫

Trọn bộ 6 camera IP giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera IP Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 4.0MP Dahua

-18%
Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 4.0MP Dahua

9.900.000₫

12.000.000₫

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 4.0MP Dahua

9.900.000₫

12.000.000₫

Trọn bộ 6 camera giám sát 4.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

1 Đầu Ghi Dahua 8 Kênh 4.0MP

6 Mắt Camera Dahua (Trong Nhà, Ngoài Trời)

1 Ổ Cứng HDD Chuyên Dụng 1TB

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 2.0MP Dahua

-14%
Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 2.0MP Dahua

8.485.000₫

9.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 2.0MP Dahua

8.485.000₫

9.900.000₫

Trọn bộ 6 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 12 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 1.0MP Dahua

-23%
Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 1.0MP Dahua

6.885.000₫

8.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 1.0MP Dahua

6.885.000₫

8.900.000₫

Trọn bộ 6 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 12 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 5 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

-29%
Lắp đặt trọn bộ 5 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

11.990.000₫

16.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 5 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

11.990.000₫

16.890.000₫

Trọn bộ 5 camera IP giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 05 Camera IP Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 05 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 4.0MP Dahua

-11%
Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 4.0MP Dahua

8.900.000₫

10.000.000₫

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 4.0MP Dahua

8.900.000₫

10.000.000₫

Trọn bộ 5 camera giám sát 4.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

1 Đầu Ghi Dahua 8 Kênh 4.0MP

5 Mắt Camera Dahua (Trong Nhà, Ngoài Trời)

1 Ổ Cứng HDD Chuyên Dụng 500GB

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 2.0MP Dahua

-16%
Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 2.0MP Dahua

7.485.000₫

8.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 2.0MP Dahua

7.485.000₫

8.900.000₫

Trọn bộ 5 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 05 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 05 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 10 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 1.0MP Dahua

-25%
Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 1.0MP Dahua

5.985.000₫

7.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 1.0MP Dahua

5.985.000₫

7.990.000₫

Trọn bộ 5 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 05 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 05 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 10 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

-33%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

9.999.000₫

14.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

9.999.000₫

14.890.000₫

Trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera IP Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 4.0MP Dahua

-20%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 4.0MP Dahua

7.885.000₫

9.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 4.0MP Dahua

7.885.000₫

9.900.000₫

Trọn bộ 4 camera quan sát 4.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

1 Đầu Ghi Dahua 4 Kênh 4.0MP

4 Mắt Camera Dahua (Trong Nhà, Ngoài Trời)

1 Ổ Cứng HDD Chuyên Dụng 500GB