Tổng đài Excelltel

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ

-0%
Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ

119.500.000₫

120.000.000₫

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ

119.500.000₫

120.000.000₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ

-1%
Tổng đài Excelltel D256A 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ

108.400.000₫

109.000.000₫

Tổng đài Excelltel D256A 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ

108.400.000₫

109.000.000₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ

-0%
Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ

97.175.000₫

97.500.000₫

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ

97.175.000₫

97.500.000₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ

-2%
Tổng đài Excelltel D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ

76.930.000₫

78.250.000₫

Tổng đài Excelltel D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ

76.930.000₫

78.250.000₫

Tổng đài D256A dung lượng 8 đường vào 144 máy lẻ analog, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy

-1%
Tổng đài Excelltel D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy

22.850.000₫

23.000.000₫

Tổng đài Excelltel D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy

22.850.000₫

23.000.000₫

Tổng đài D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm